Địa chỉ: Mai Phong- Mai Trung
Điện thoại: 3.673.511